UU3.IR[ad_1]

 

بخشی از فایل اصلی و ترجمه به شرح ذیل است:

Computer viruses are mysterious and grab our attention. On the one hand, viruses show us how vulnerable we are. A properly engineered virus can have an amazing effect on the worldwide Internet. On the other hand, they show how sophisticated and interconnected human beings have become.

 

 طریقه کارکرد ویروسهای کامپیوتری

ویروسهای کامپیوتری علاوه بر اینکه مرموز هستند و باعث جلب توجه ما می شوند باعث نمایش اسیب پذیر مان می شوند. ویروسهایی که توسط افراد حرفه ای ساخته شده اند باعث تاثیر روی اینترنت شده اند. از طرف دیگر به ما پیچیدگیشان را نشان می دهند و وابسته به ابزار انسانی هستند که آنها را پدید آوردند.

 

نوشته فایل و ترجمه طریقه کارکرد ویروسهای کامپیوتری اولین بار در ۰y0 پدیدار شد.

[ad_2]

شما باید وارد شوید تا بتوانید دیدگاه خود را ثبت کنید