UU3.IR
دانلود رایگان رابطه بین شایستگی فرهنگی با عملکرد سازمانی )مطالعه موردی :اداره کل امور مالیاتی استان آ.غ( ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” رابطه بین شایستگی فرهنگی با عملکرد سازمانی )مطالعه موردی :اداره کل امور مالیاتی استان آ.غ( “را از یاهومارکت  دانلود نمایید.

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات ۸ چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شایستگی فرهنگی با عملکرد سازمانی)مطالعه موردی :اداره کل امور مالیاتی استان آ.غ( می باشد. تحقیق -حاضر از نظر هدف، در گروه تحقیق های کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بر حسب چگونگی اجرا در قالب تحقیقاتپیمایشی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آ.غ می باشد، که تعداد این افراد ۶۶۳ نفر بوده، که از این تعداد با روشکوکران، ۲۷۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه ، که شامل ۴۰ سوال بوده که روایی مناسبیداشته و پایایی آن نیز )ضریب آلفا کرونباخ ۸۴۶ / ۰ ( بدست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد نسبتا مناسب پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ازنرم افزار SPSS استفاده شده است که با اطلاعات حاصل از پرسشنامه به بررسی آمار توصیفی و آمار استنباطی داده پرداخته شد. همچنین از آزمون هایکولموگروف اسمیرنف، برای یافتن نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرها استفاده شد، از ضریب همبستگی اسپیرمن نیز در تحلیل …

این محصول ارزشمند “رابطه بین شایستگی فرهنگی با عملکرد سازمانی )مطالعه موردی :اداره کل امور مالیاتی استان آ.غ(  “بصورت خودکار توسط پورتال  یاهومارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: yahoo-market.ir

شما باید وارد شوید تا بتوانید دیدگاه خود را ثبت کنید