UU3.IR[ad_1]

                 فـایـل  Excel  برنـامـه " متـره و بـرآورد و صورت وضعیت نویـسـی " –  و  – " تهیه مشخصات آرماتـورها  (لیـستـوفـر) " براسـاس  فهرستبـهای ابنـیـه  سـال  1398 …

[ad_2]

دیدگاه ها بسته است