UU3.IR[ad_1]

در این فیلم آموزشی با ارائه یک مثال روش محاسبه تقریبی میانه در جدول توزیع فراوانی را توضیح می دهیم. …

[ad_2]

دیدگاه ها بسته است